Ładowanie

WideScope
Twój partner w marketingu i sprzedaży.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies dotyczy serwisu www.widescope.pl (dalej jako „Serwis”), będącego własnością WIDESCOPE SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie, 00-867 Warszawa przy ul. Al. Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871642, NIP 5272942813, REGON 387644499 (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”).

I. Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających Serwisu jest Spółka.
2. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@widescope.pl
3. Inspektorem ochrony danych jest Pan Jacek Błaszczyk. Użytkownik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora pod adresem e-mail: rodo@widescope.pl
4. Administrator za pośrednictwem Serwisu pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolny kontakt użytkowników na adresy wskazane w zakładce „Kontakt”;
2. Poprzez dobrowolny kontakt użytkowników przy użycia formularza kontaktowego.
3. Poprzez zapisywanie na urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
5. Zakres danych osobowych użytkownika zbieranych przez Spółkę obejmuje tylko dane, które użytkownik pozostawia na stornie www.widescope.pl
Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest w tym wypadku działalność marketingowa realizowana w sposób określony w ust. 8 poniżej.
7. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu:
a) prowadzenia strony www.widescope.pl.
b) przestawienia oferty handlowej w przypadku kiedy użytkownik o takową poprosi przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie8. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej.
9. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania danych osobowych użytkownika.
10. Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Spółka zabezpiecza daneprzed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ichprzetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
11. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe tych użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące działań podejmowanych na rzecz użytkowników przez Administratora w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych użytkowników.
12. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 13.Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).
14. W oparciu o dane osobowe użytkownika Administrator nie będzie podejmował wobec użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lub lokalizacji.

II. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i są wykorzystywane do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pozwalają witrynie zapamiętać takie informacje, jak preferowany język czy inne ustawienia. Dzięki temu następna wizyta w tej witrynie będzie przyjemniejsza i bardziej efektywna.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) zapamiętywanie ustawień;
b) wyświetlanie spersonalizowanych reklam;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):
a) cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.